مسجد ترمینال مشهد

تاریخ شروع : 1389     تاریخ پایان : 1390     اجرا برای : شرکت سمگا     درصد پیشرفت کار : 100

جزئیات پروژه
مسجد  ترمینال مشهد
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه   به سرپرستی و مدیریت مرتضی عطاریانی
 تاریخ شروع قرارداد   از سال 88 تا تاریخ اسفند 89

 

 

تصاویر پروژه