پروژه باز سازی و بهینه سازی تجاری خطی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

تاریخ شروع : 1388     تاریخ پایان : 1389     اجرا برای : شرکت سمگا     درصد پیشرفت کار : 100%

جزئیات پروژه
پروژه باز سازی و بهینه سازی تجاری خطی ترمینال مسافربری مشهد مقدس
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه   به سرپرستی و مدیریت مرتضی عطاریانی
 تاریخ شروع قرارداد  از سال 88 تا تاریخ اسفند 89

بازسازی تجاری خطی و ورودی تجاری 

تصاویر پروژه