پروژه ساخت واحد مسکونی تهران /کوی یکتا

تاریخ شروع : 1391     تاریخ پایان : 1392     اجرا برای : شرکت پرشین اسپیتمان

جزئیات پروژه
پروژه ساخت واحد مسکونی تهران /کوی یکتا
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه

مدیر پروژه: جناب آقای مرتضی عطاریانی

این پروژه به صورت تریبلکس ساخته شد

تصاویر پروژه