بازسازی و دکوراسیون

تاریخ شروع : 1395/02/01     تاریخ پایان : 1395/03/10     اجرا برای : شخص     درصد پیشرفت کار : 100درصد

جزئیات پروژه
بازسازی و دکوراسیون
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه

مدیریت و اجرا

بازسازی و دکوراسیون 130 مترمربع فضای مسکونی

تصاویر پروژه