ساختمان پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری

تاریخ شروع : 1394/07/01     تاریخ پایان : 1396/07/01     اجرا برای : بانک گردشگری     درصد پیشرفت کار : 30 درصد

جزئیات پروژه
ساختمان پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری

تصاویر پروژه