لیست پروژه ها

شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان پروژه های زیر را انجام داده است (متن تستی)

ساختمان پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری

ساختمان پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری