گواهی نامه ها و تقدیرنامه های شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

- گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه اسکیما فرانسه

- گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه امریکا PMP

گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS

گواهینامه حضور در نهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

گواهینامه استاندارد ISO 9001

گواهینامه استاندارد ایمنی HSE

گواهینامه استاندارد ISO 14001

گواهینامه استاندارد ISO 18001

- گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه اسکیما فرانسه

- گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه امریکا PMP

گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS

گواهینامه حضور در نهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

گواهینامه استاندارد ISO 9001

گواهینامه استاندارد ایمنی HSE

گواهینامه استاندارد ISO 14001

گواهینامه استاندارد ISO 18001