چشم انداز ماموریت شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

چشم انداز :

قرار گرفتن در میان سه شرکت برتر منطقه (آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس) در زمینه مدیریت پروژه علمی ازقرار گرفتن در میان سه شرکت برتر منطقه (آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس) در زمینه مدیریت پروژه علمی از لحاظ تنوع پروژه ، کیفیت خدمات ، گردش مالی و تنوع پروژه ، کیفیت خدمات ، گردش مالی و 

ماموریت :

ارائه خدمات علمی مدیریت پروژه در پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی برای کارفرمایان کشور و منطقه، از طریق جدیدترین روشهای روز دنیا .

ارزش های شرکت :

صداقت ، درستکاری ، پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه ای ، جلب اعتماد گروههای ذینفع ، کار تیمی ، تعهد کاری ، اندیشه جهانی ، رعایت اصل احترام متقابل ، قانون مندی ، مسئولیت پذیری و ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان از ارزشهای این شرکت محسوب می شود .