ارزش ها و خط مشی ها شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

ارزش های شرکت :

صداقت ، درستکاری ، پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه ای ، جلب اعتماد گروههای ذینفع ، کار تیمی ، تعهد کاری ، اندیشه جهانی ، رعایت اصل احترام متقابل ، قانون مندی ، مسئولیت پذیری و ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان از ارزشهای این شرکت محسوب می شود 

  • خط مشی مهندسین پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

شرکت مهندسین مشاور پیکره مدیریت پروژه ایرانیان با تکیه بر سالها دانش و تجربیات هیات موسس ، در سال 1394 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات تخصصی مدیریت پروژه در سطح پروژه، برنامه و پرتفولیو آغاز نمود .

مدیریت سازمان با هدف بهبود مستمر در ارائه خدمات تخصصی و جلب رضایت کلیه ذینفعان موارد ذیل را دنبال می نماید :

 

  • افزایش اعتماد و رضایت کارفرمایان (مشتریان) و گسترش فرهنگ مشتری مداری در سطح سازمان
  • افزایش دانش فنی، صلاحیت و کارایی پرسنل
  • تقویت روحیه مشارکت و کارگروهی و جانشین پروری
  • ارتقاء سطح کیفی و بهبود مستمر خدمات مدیریت پروژه
  • توانمند سازی سازمان جهت ارائه ابزارهای مدیریت پروژه
  • حرکت سازمان به سمت مدیریت پروژه نوین و به روز
  • فراهم آوری محیطی بالنده جهت رشد و ارتقا پرسنل با تکیه بر چارت سازمانی پویا